ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу

Штампа

-

Опште напомене

Јавно предузеће - Дирекција за урбанизам и изградњу - Медвеђа, основано је Одлуком Скупштине општине Медвеђа бр.06-244/2000-01 од 28.12.2000 године.

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу - Медвеђа, основана је ради обезбеђивања услова за уређивање, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, обављања послова урбанистичког планирања и уређивања простора, одржавања и изградњи улица, локалних и некатегорисаних путева и осталих објеката од општег значаја, као и обављање других делатности од интереса за јединицу локалне самоуправе, односно општину Медвеђа.

Дирекција има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о планирању и изградњи, Одлуком о оснивању и Статутом предузећа, и уписано је у јединствени регистар код Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Решењем Трговинског суда у Лесковцу Пос.бр.фи. 129/02 од 08.12.2002 године, Предузеће је регистровано као правно лице, које има право да у правном промету закључује уговоре и да предузима правне радње у оквиру напред наведених пословних делатности, а усклађивање са Законом о привредним регистрима, извршено решењем Агенције за привредне регистре 343 - 02/2006од 07.09.2005 године. Седиште дирекције је у Медвеђи, улица Солунских Ратника б.б.

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу - Медвеђа, званично је започела са радом 01.02.2002 године.

Делатност Предузећа

Одлуком о оснивању и Статутом Предузећа ближе су одређене делатности Предузећа а њихова класификација извршена је сагласно Закону.

Претежна шифра делатности Предузећа, сагласно Закону о класификацији делатности и регистру јединица разврставања ( *Сл.Гласник СРЈ*бр.31/96 ) је 45110.

Остале делатности, за чије је Дирекција регистрована су:

74830 -   Обављање стручних послова на усклађивању Финансијског плана и Програма и Програма рада Дирекције са плановима и програмима  ( дугорочним и краткорочним ) развоја општине Медвеђа и Одлукама Скупштине општине Медвеђа;

74201 -  Израђује урбанистичке планове и пројекте, урбанистичку документацију и припрема планове и програме грађења и уређивања појединих простора, прикупља, сређује и чува податке од значаја за насеља на територији општине Медвеђа;

74202 -  Израђује урбанистичке услове за изградњу објеката где одобрење за градњу издаје надлежни орган Општинске управе општине Медвеђа;

74204 -  Израђује програме уређења грађевинског земљишта и анализа о економској оправданости уређивања грађевинског земљишта на територији општине Медвеђа и води информациону основу о простору на рериторији општине Медвеђа;

70110 -  Израђује предлоге и елаборате за давање грађевинског земљишта у закуп, утврђује елементе за почетну цену грађевинског земљишта које се даје у закуп, покреће иницијативу за расписивање огласа за давање грађевиснког земњишта у закуп;

70120 и 70200 -  Зкаључује уговоре о давању замљишта у закуп као и уговоре о регулисању обавеза плаћања накнада на име уређивања грађевинског земљишта;

7011 - Учествује у изгради анализа и утврђивању елемената за формирање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

74202 -  Израђује и прибавља сву докујментацију потребну за изградњу стамбених, пословних, индустријских и пољопривредних објеката, градских улица и тргова, локалних и некатегорисаних путева, регулацију речних корита, водоводне и канализационе мреже, градског зеленила и сл.;

74140 - Уговарање инвестиција, стручног надзора, техничког прегледа и пријема објеката по склопљеним уговорима, покреће иницијативу за прибављање или отуђивање непокретности, према усојвеним програмима;

90000 - Обезбеђује текуће и зимско одређивање локалних и некатегорисаних путева и улица на територији општине Медвеђа, постављање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације;

01412 - Обезбеђује чишћење јавних површина, трајно и континуирано одржавање зелених и рекреативних површина, паркова и гробаља на територији општине Медвеђа,

90000 - Стварање услова за одвод атмосверских вода;

52740 - Извођење радова на одржавању стамбених згарада којима располаже општина, зграда чије је одржавање поверено Дирекцији и објеката чијим се одржавањем спречава или отклања опасност по живот и здравље становника општине Медвеђа;

74140 - Пружање стручне помоћи месним заједницама и грађанима као и друге послове утврђене Законом и Статутом.

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђена је организација рада и систематизација послова и радних задатака који се обављају у Јавном предузећу Дирекција за урбанизам и изградњу - Медвеђа.

Правилник је усвојен на седници Управног одбора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу - Медвеђа, одржаној 21.07.2005 године.

Организација рада се утврђује у складу са Планом развоја и Програмом рада у циљу обезбеђивања ефикасног, рационалног и успешног пословања Предузећа.

 

Д И Р Е К Т О Р

СЛОВЕНКА КОЦИЋ

тел. 016 891-921

 

УПОШЉЕНИЦИ  ДИРЕКЦИЈЕ:

ИРЕНА ШОЛЕВИЋ

тел. 016 891-922    моб. 064 8638355

 

БРАНИСЛАВ ПЕРОВИЋ

тел. 016 891-922    моб. 064 8638368