ЈКП Обнова

Штампа

-

О предузећу

Одлуком скупштине СИЗ-а за комунално-стамбене послове и путеве Општине Медвеђа и на основу усвојеног елебората о друштвено-економској оправданости оснивања друштвено комуналног предузећа у општини Медвеђа, Скупштина општине Медвеђа је на седници одржаној 13.07.1989.године донела одлуку којом је основано друштвено комунално предузеће ''Обнова'' ради вршења комуналних делатности.

Сходно закону о предузећима (Сл.бр.78/88 ) и 40/89), и члана 9, тадашњег Закона о комуналним делатностима бр. (Сл.гласник СРС бр.44/89), Скупштине општине Медвеђа на седници од 28.12.1989.године сходно вазећим прописима донела је одлуку под бројем 953/89-01 од 28.12.1989. године о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Обнова'' Медвеђа, и под овим називом предузеће послује до данашњег дана.

Јавно комунално предузеће ''Обнова'' , основано је ради вршења комуналне делатности на територији Општине Медвеђа.Основне делатности предузећа су производња и дистрибуција воде за пиће, пречишћавање отпадних вода, одржавање јавне хигијене, пружање пијачних услуга, одржавање локалних путева и одржавање гробља.

Јавно комунално предузеће '' Обнова'' има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса сходно одлуком о оснивању и статутом предузећа, уписан у једниствени регистар код Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Решењем Трговинског суда у Лесковцу бр. 133/90 предузеће је регистровано као правно лице које има право да у правном промету закључује уговоре и да предузима правне радње у оквиру напред наведених пословних делатности, а усклађене са законом о привредним регистрима, извршено решењем Агенције за привредне регистре бр.07360924.

Седиште предузећа је у Медвеђи, ул. Кеј бб.

Делатност предузећа

Одлуком о оснивању и статутом предузећа ближе су одређене делатности предузећа а њихова класификација извршена је сагласно законом.

Шифра делатности предузећа сагласно закону о класификацији делатности и регистру јединица разврставања је 41000.

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђена је организација рада и систематизација послова и радних задатака који се обављају у предузећу.

Систематизација радних места извршена је према врсти и природи послова и радних задатака из делатности предузећа а у складу са унутрашњом организацијом рада.

Сва радна места су систематизована, зависно од врсте и сложености послова која обављају и услова под којим се исти обављају.

Значајни пројекти реализовани у комуналном предузећу у последње четири године

Пројекат помоћи комуналним предузећима југа Србије, реализован преко Норвешке Владе а у организацији ИМГ, којим је за потребе предузећа набављен ровокиопач - утоваривaч, више сетова алата, муљна пумпа, ХТЗ опрема, извршена адаптација и опремање пословног простора као и набавка рачунарске опреме.

Преко УНДП а реализовано је више пројеката

- набавка и уградња детектора хлора и постројења за неутрализацију

- изградња бунара Б1

- набавка водомера.

Средствима НИП а извршена је реконструкција црпне станице.

У току је замена цементно азбестних цеви ПЕ цевима у дужини од 2000 метара.

ПИБ: 101464653

Матични број предузећа: 07360924

Текући рачун: 205-30976-86


Контакти:

 

Адреса:

Ј.К.П. ОБНОВА

ул. кеј б.б

16240 Медвеђа


Телефони:

Управа: 016/891-369

Водоводно постројење: 016/891-271

е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Директор предузећа, Станко Милошевић