Виртуелни матичар

Штампа

-

Странице Виртуелног матичара су предвиђене да омогуће грађанима који су уписани у матичне књиге које се воде за подручје Медвеђе, да путем интернета наруче и на кућну адресу добију наручене изводе или уверења из матичне службе општине Медвеђа.

Основна карактеристика Виртуелног матичара је да се путем електронске поште могу наручити на кућну адресу следећи изводи или уверења:

Ради сигурности обавезно проверите да ли се налазите на листи примљених наруџбеница и послатих уверење или извода.
Проверу можете извршити после наручивања већ истога дана сем суботом, недељом и државним празницима када се обрада примљених података обрађује првог наредног радног дана.
Уколико се не нађете на листи примљених наруџбеница назовите нас на телефон 016 /891-051 ради утврђивања разлога не пријема Ваше наруџбенице.

НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦЕ !!!

 • Извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлихпо Тар.бр.221.став 1
  Републичку административну таксу у износу од 420,00 динара, уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 број модела 97, позив на број 91-067, сврха дознаке: Извод из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих), прималац: Републичка административна такса - РАТ
  Накнаду трошкова поступка у износу од 200,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742351843-94 број модела 97 позив на број 91-067, сврха дознаке: Извод из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих), прималац - Буџет Општине Медвеђа

Ставке које су ослобођене плаћања такси:

 • списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
 • списе и радње у поступку за поврћај више или погрешно плаћених јавних прихода
 • списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама
 • пријаве за упис у матичне књиге
 • пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљнох болести, штеточина и других ванредних догађаја, као списе и радње за остваривање законом прописаних порескох подстицаја и ослобођења плаћања код јавних прихода
 • списе и радње за остваривања права и социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
 • списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
 • списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе
 • списе и радње у поступку за сахрањивање
 • поднеске упућене органима за представке и притужбе
 • списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу
 • поднеске јавном тужилаштву
 • списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе – уређено међународним уговором
 • молбе за помиловање и одлуке по тим молбама

 НАПОМЕНА:

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус ,таксу из овог тарифног броја плаћају у износу умањеном за 70% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 • Извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих (интернационални образац)  Тар.бр.221.став 2

Републичку административну таксу у износу од 690,00 динара, уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 број модела 97, позив на број 91-067, сврха дознаке: Извод из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих), прималац: Републичка административна такса - РАТ
Накнаду трошкова поступка у износу од 830,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742351843-94 модел 97 Позив на број 91-067, сврха дознаке: Извод из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих), прималац - Буџет Општине Медвеђа.

НАПОМЕНА:
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус ,таксу из овог тарифног броја плаћају у износу умањеном за 70% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 • Уверење о држављанству по Тар.бр.1 и Тар.бр.220.став. 1
 • Републичку административну таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 број модела 97, позив на број 91-067, сврха дознаке: Уверење о држављанству, прималац: Републичка административна такса - РАТ.
  Накнаду трошкова поступка у износу од 150,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742351843-94 број модела 97, позив на број 91-067, сврха дознаке: Уверење о држављанству, прималац - Буџет Општине Медвеђа.
 • Уверење о слободном брачном стању (са захтевом) по Тар.бр.1 и Тар.бр.220. став 2

Републичку административну таксу у износу од 1.100,00 динара, уплатити на жиро рачун број 840-742221-843-57 број модела 97, позив на број 91-067. Прималац Републичка административна такса РАТ. Накнаду трошкова поступка у износу од 770,00 динара, уплатити на жиро   рачун број: 840-742351843-94 број модела 97, позив на број 91-067, сврха дознаке: Уверење о СБС, прималац Буџет Општине Медвеђа.

НАПОМЕНА:
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус ,таксу из овог тарифног броја плаћају у износу умањеном за 70% од таксе прописане овим тарифним бројем.

Ваше личне податке о особи са којом желите да склопите брак, а који су потребни за Уверење о слободном брачном стању, можете објавити искључиво матичару путем контакт телефона матичне службе 016 891-051.

Уверења се шаљу по приспећу Ваше уплатнице - Уплатнице треба послати на наш факс 016/891-051 или их скенирати и послати на наш е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ЗА СВЕ НЕЈАСНОЋЕ ОБРАТИТИ СЕ МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА НА ТЕЛЕФОН 016 891-051
Хвала на разумевању !