NKP Obnova

Shtyp

-

NKP Obnova

Për ndërmarrjen

 

Me Vendimin kuvendit SIZ -për shërbimet komunale dhe banesore dhe rrugët e komunës së Medvegjës eleborata e miratuarnë bazë të justifikimin social-ekonomik e ngritjen e ndërmarrjeve të shërbimeve publike sociale në komunën e Medvegjës,Kuvendi komunal i komunës së Medvegjës në senacën e mbajtur me 13.07.1989 ka nxjerr vendimin që u themelua ndërmarrjen shoqërore komunale "Obnova"për kryrjen e shërbimeve publike.

Në bazë të Ligjit mbi Ndërmarrjet (Gz.nr78/88) dhe 40/89), dhe të nenit 9, pastaj të Ligjit për Aktivitete Komunale nr. (Gazeta Zyrtare SRS nr.44/89), komuna e Medvegjës në seancë e mbajtur me 28.12.1989.godine ka  vendosur të bije vendimin nën Nr 953/89-01 të 1989/12/28. Krijimi i Ndërmarrjeve komunale për shërbime publike "Obnova" Medvegjë, dhe nën këtë emër ndërrmarja  vepron deri më sod

Ndërrmarja publike komunale "Obnova"  është themeluar me qëllim të shërbimeve publike në territorin e komunës së  Medvegjës. Aktivitetet kryesore të ndërrmarjes janë prodhimin dhe shpërndarjen e ujit të pijshëm, trajtimin e ujrave të zeza, mirëmbajtjen e higjienës publike, sigurimi i shërbimeve të tregut, mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe mirëmbajtjen e varrezave.

Ndërmarrja e shërbimeve publike "Obnova"ka një person juridik me të drejtat dhe detyrat e përcaktuara me ligj për kompanitë publike dhe aktivitetet e tyre të interesit publik në përputhje me vendimin mbi themelimin dhe statutin e shoqërisë, ka hyrë në një regjistër unik të Agjencisë për regjistrat e  Biznesit të Republikës së Serbisë.

Vendimi i Gjykatës Ekonomike në Leskovc nr. 133/90 Kompania është regjistruar si person juridik e cila ka të drejtë për transaksionet ligjore lidhur me marrëveshjet dhe për të ndërmarrë veprime ligjor në aktivitetet e biznesit të përmendura më sipër dhe në përputhje me ligjin në regjistrat e biznesit, mori vendimin e Agjencisë për regjistrat e biznesit nr.07360924.

Selia e ndërmarrjes është në Medvegjë Rr. Kej 66.

Aktivitet e ndërmarrjes:

Vendimi për themelimin dhe statutin e kompanisë më të ngushtë të aktiviteteve të caktuara të shoqërisë dhe klasifikimi i tyre është bërë sipas ligjit.

Shifra e aktiviteteve të ndërmarrjes sipas ligjit për klasifikimin e aktiviteteve dhe regjistrin e njësisë 41000 së klasifikimit.

Rregullorja  mbi organizimin, aktivitetet dhe detyrat e përcaktuara  dhe sistematizimin e punëve dhe detyrave që kryhen në ndërmarrje.

Klasifikimi i vendeve të punës është bërë sipas llojit dhe natyrës së biznesit dhe të punës nga aktivitetet e kompanisë, në përputhje me organizimin e brendshëm të punës.

Të gjitha punët janë të sistematizuara, në varësi të llojit dhe kompleksitetit të detyrave që kryejnë dhe kushtet nën të cilat të njejtat punohen.

Projektet e rëndësishme të zbatuara në kompaninë e shërbimeve për katër vitet e fundit.

Projekti për të ndihmuar kompanitë e shërbimeve në jug të Serbisë, të realizuara nga qeveria Norvegjeze dhe organizuar nga IMG, e cila është për kompanitë e fituara r - hamall, vendos disa nga mjetet, pompë baltë, pajisje industriale të sigurisë, të bërë përshtatjen dhe pajisjen e hapësirë për zyre dhe blerjen e pajisjeve kompjuterike.

Përmes UNDP janë realizuar me shum projekte

Prokurimi dhe instalimi i detektorit të klorit dhe sistemi për neutralizim

  • Ndërtimi i bunarëve B1
  • Furnizimi matës.

Me mjetet nga NIP është bërë rekonstruimi e stacionit të pompimit.

Gjatë zëvendësimit të çimentos,gypi PE gypat me gjatësi prej 200 metra.ПИБ: 101464653

Матични број предузећа: 07360924

Текући рачун: 205-30976-86

Kontakti:

Adresa:

N.К.P. "OBNOVA"

rr. кеј b.b.

16240 Меdvegja


Telefoni:

Administrata: 016/891-369

Objektet e ujsjellësit: 016/891-271

е-posta: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa

Drejtori i ndërmarrjes, Branko Kovinić hem. i dipl

моb. 064 8638-250